top of page

Schrijven & Onderzoek

Ik heb altijd graag verhalen geschreven, maar dat ik in staat ben om wetenschappelijke artikelen te schrijven dat weet ik pas sinds enkele jaren. van 2014 tot 2016 heb ik me volop op het wetenschappelijke onderzoek gestort en hier zijn drie onderzoeken uit naar voren gekomen. Onderstaand zijn de samenvattingen hiervan te lezen. Het gaat om onderzoek op het gebied van persuasieve communictie, narratieven en logo's.

 

Het onderzoek naar narratieve transportatie in lesstof is een vervolg op het educatieve boekje over concepting dat ik schreef voor mijn afstuderen van mijn HBO-bachelor Communication & Multimedia Design. Dit boekje is inmiddels te vinden in de Koninklijke Bibliotheek van Nederland. Een korte omschrijving is onderaan deze pagina terug te vinden. 

 

Mijn achtergrond in multimedia bleek goed van pas te komen, doordat ik in staat was voor alle onderzoeken het materiaal zelf te maken. Het ontwikkelen van verschillende logo's en narratieve advertenties was voor mij een fluitje van een cent, maar bleek vrij uniek te zijn onder onderzoekers. 

Lesstof beter onthouden door narratieve transportatie:
Het effect van narratieven en afbeeldingen in onderwijslesstof op de mate waarin de stof onthouden wordt

Ondanks vele vernieuwingen in het Nederlandse onderwijs blijkt het lezen en onthouden van lesstof uit studieboeken een struikelpunt te blijven. Waar het onderwijs veelal steeds meer praktijkgericht is, blijft het noodzakelijk om ook te leren vanuit studieboeken. Door de toegenomen digitalisering, zijn de jongeren van nu anders opgegroeid dan de generaties voor hen. Jongeren zijn door veelvuldig internetgebruik gewend aan het snel vinden en opnemen van kleine stukjes informatie. Deze gewoonte brengt echter met zich mee dat jongeren veel moeite hebben met het opnemen van langere teksten. Zij kunnen zich niet meer lang concentreren op één tekst.

 

Literatuur wees aan dat het gebruik van afbeeldingen en narratieven in lesstof interessante perspectieven biedt, in het beter kunnen opnemen en onthouden van de stof. Zo zouden afbeeldingen lesstof levendiger kunnen maken en gemakkelijker op te nemen in het geheugen.

Gebruik maken van een narratief kan de lezer 'transporteren' naar de verhaalwereld, waardoor de aandacht beter bij de tekst blijft.

 

In dit onderzoek zijn 112 studenten uit het hoger beroepsonderwijs blootgesteld aan een lestekst die al dan niet verweven was met een narratief en al dan niet over lesstof ondersteunende afbeeldingen beschikte. Gemeten werd de mate waarin studenten de stof onthielden en of dit effect verklaard kon worden door de mate van levendigheid van de afbeeldingen, de mate van transportatie door het narratief en de mate van motivatie om verder te lezen.

 

Helaas bleven de verwachtte hoofdeffecten en mediërende effecten uit, behalve op gebied van transportatie. De resultaten geven aan dat het verweven van lesstof met een narratief ervoor kan zorgen dat de lesstof beter onthouden wordt, mits er tijdens het lezen van de lesstof transportatie optreedt. Het advies voor het onderwijs is om lesstof waar mogelijk te verweven in een narratief. Dit biedt kansen om jongeren weer gefocust te krijgen op de lesstof en ze er meer van te laten onthouden. 

----

Masterscriptie: Leonie Driessen - Radboud Universiteit Nijmegen 2016

Het hele onderzoek is hier te vinden.

Het effect van de mate van betrokkenheid en productvermelding op de weerstand en attitude met betrekking tot het product en de advertentie in tekstuele narratieve advertenties

De huidige maatschappij is vervuld van marketinguitingen. Naast alle commercials voor, tijdens en na films en tv-programma’s worden ze tegenwoordig zelfs in de programma’s zelf verweven. Daarnaast zijn er natuurlijk radio- en internetcommercials en advertenties op papier, of waar dan ook op straat, op billboards en aanplakbiljetten.

 

Er wordt steeds meer gebruik gemaakt van verhalen in reclame (Lien & Chen, 2013; Escalas, 1998). Naast tv-reclame in verhaalvorm zijn er in bijvoorbeeld tijdschriften of op internet ook steeds meer tekstuele narratieve advertenties te vinden. Maar hoe werkt deze vorm van narratief adverteren en waardoor wordt deze werking beïnvloed? In dit onderzoek is gekeken naar de effecten van tekstuele narratieve advertenties.

 

Het uitgevoerde experiment wees uit dat de mate van betrokkenheid bij het product (high-involvement versus low-involvement) gecombineerd met een bepaalde mate van aanwezigheid van het product in de narratieve advertentie (impliciet versus expliciet aanwezig) nauwelijks invloed heeft op de mate van weerstand die de advertentie oproept bij de lezer. Ook effecten op de attitude ten opzichte van de advertentie en het product blijven uit. De mate waarin de lezer opgaat in het verhaal blijkt echter een belangrijke factor voor het al dan niet ontstaan van weerstand. Gekeken naar deze factoren blijkt uit dit onderzoek vooral de kracht van narratieve advertenties in de marketingcommunicatie, boven die van feitelijke advertenties. Dit doordat het verhaal de weerstand tegen persuasieve technieken laag houdt, ongeacht de mate van betrokkenheid bij het product en de explicietheid waarmee het product vermeldt is. 

----

Fundamenteel onderzoek: Leonie Driessen - Radboud Universiteit Nijmegen 2015

De invloed van kleur op de appreciatie en perceptie van kernwaarden in bedrijfslogo's

Tot op heden is er minimaal onderzoek gedaan naar de doeltreffendheid van logo’s en de achterliggende waarden die organisaties hiermee uit willen stralen. Dit terwijl een logo het herkenningspunt van een organisatie is. Van Grinsven en Das (2014) vermelden dit in een onderzoek naar het effect van de complexiteit van een logo, op de herkenbaarheid en de attitude tegenover het merk. Van Hooft, Wiskerke en Brink (2007) deden een verkennend onderzoek naar de herkenning van kernwaarden die bedrijven willen overbrengen door middel van een logo.

 

Dit is duidelijk een gebied waarin nog veel onderzoek gedaan kan worden. Naast de over te brengen kernwaarden is kleurgebruik een belangrijke factor in logo-ontwerp. Kleuren worden op zichzelf al vaak gelinkt aan bepaalde waarden, maar worden ze ook gelinkt aan de waarden die het bedrijf tracht over te brengen met het logo?

 

Dit onderzoek laat zien dat kleur wellicht een rol heeft in de appreciatie van logo’s en de herkenning van kernwaarden in een logo, al verschilt dit per logo. Ook lijkt kleur onderhevig te zijn aan vorm. 

----

Bachelorscriptie: Leonie Driessen - Radboud Universiteit Nijmegen 2015

Concepting: The Journey
An educational story about concept design

Concepting is like being on a journey, without really knowing what your destination is. Usually you'll know something and you might know in which way to start walking, but at the moment you start a new concepting journey, you never know where you're going to end up exactly. 

In this educational story you'll be taken on a journey trough concepting. This metaphor is what will make it easier to see how it works, how the steps logically follow each other, untill you end up with a solid, well thought of concept. 

Are you ready to go on a journey? 

----

Afstudeerwerk: Leonie Driessen - NHL Hogeschool Leeuwarden - 2009

Verkrijgbaar bij Lulu.com, in de mediatheek van de NHL en de Koninklijke Bibliotheek Nederland

bottom of page